Stadgar

Version 6.3
Reviderad: 2018-02-25

§1

Föreningen Skövde Filmfestival är en ideell förening öppen för alla med syfte att främja intresset för kvalitetsfilm på biograf.

§2

För att förverkliga sitt syfte skall föreningen arrangera så kallade slutna filmvisningar under begränsade perioder (festivaler), samt anordna andra arrangemang som befrämjar föreningens syfte.

§3

Medlemskap i föreningen skall beviljas föreningar, organisationer, företag och enskilda personer.

§4

Medlemsavgiften för enskilda personer erläggs i samband med köp av någon typ av biljett eller filmkort och ett medlemskort erhålls. Tillträde till Skövde Filmfestival beviljas endast mot uppvisande av eget, giltigt medlemskort. Övriga arrangemang är öppna för allmänheten, men medlem i föreningen kan till vissa arrangemang påräkna medlemsrabatt mot uppvisande av eget, giltigt medlemskort.

Medlemskortet är personligt och får inte överlåtas.

Medlemsavgiften medger medlemskap i föreningen under ett år, från och med höstsäsongens första visning.

§5

Medlemsavgiften för föreningar, organisationer och företag bestäms av årsmötet och erläggs som ett separat belopp frånskilt biljetter och filmkort.

§6

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt två suppleanter. Föreningen tecknas av kassör och minst en ordinarie ledamot.

För Plusgiro samt postförsändelser tecknar personerna var för sig. Bank- och kapitalkonton tecknas gemensamt av två personer.

§7

För giltigt beslut av styrelsen erfordras enkel majoritet, dvs. mer än hälften av på mötet närvarande ledamöter. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande dock krävs minst 4 deltagare.

§8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, i dennes ställe vice ordförande eller genom delegation till sekreterare.

Styrelsen kan till sig adjungera ett lämpligt antal personer.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret (räkenskapsåret). Till berättelsen skall fogas en ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för samma period.

§9

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av de av årsmötet valda revisorerna.

Revisorerna skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.

Revisorerna har rätt att när som helst ta del av de handlingar som rör styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret, 0101 – 1231.

§10

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen införas i utskickat programblad senast två veckor före utsatt datum för årsmötet.

Styrelsen kallar i övrigt föreningen till sammanträde då den anser det erforderligt, eller då yrkande därom framställs av minst tio medlemmar. Kallelse till sådant möte skall utgå minst fyra veckor före beslutad mötesdag.

§11

Rösträtt på årsmötet eller annat jämförbart möte har varje medlem som erlagt beslutad medlemsavgift.

Varje medlem har en röst.

Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs av röstberättigad, närvarande medlem. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Frånvarande medlem får inte genom fullmakt eller skriftligt votum delta i röstning.

Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

§12

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet

 2. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 3. Föredragning av den ekonomiska berättelsen

 4. Föredragning av revisorernas berättelse

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 6. Val av ordförande (varje år)

 7. Val av vice ordförande (vartannat år)

 8. Val av kassör (vartannat år)

 9. Val av sekreterare (vartannat år)

 10. Val av övriga styrelseledamöter (2 st) jämte suppleanter (2 st) varje år

 11. Val av två revisorer jämte en suppleant

 12. Val av valberedning (två personer, varav en sammankallande)

 13. Arvoden till ordförande, kassör, sekreterare samt övriga ledamöter

 14. Kommande verksamhet

 15. Eventuella förslag från styrelse och medlemmar

§13

Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syfte eller bryter mot dess stadgar, kan av föreningen eller dess styrelse uteslutas.

Styrelsebeslut gällande uteslutning kräver kvalificerad majoritet, dvs. 2/3-delar eller fler av närvarande ledamöter.

§14

Vid föreningens upplösning skall röstberättigade närvarande vis stadgeenligt föreningsmöte eller ordinarie årsmöte, efter styrelsens eller medlems förslag, besluta om dispositionen av föreningens samtliga tillgångar och tillhörigheter där syftet skall vara att främja filmen inom Västra Götalands län.

§15

Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte eller annat stadgeenligt utlyste föreningsmöte.

Anmälan till stadgeändring skall införas i lokalpressen i samband med kallelse till årsmöte eller annat stadgeenligt föreningsmöte senast 14 dagar före utlyste möte.

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning erfordras kvalificerad majoritet vid stadgeenligt utlyst föreningsmöte.

---

Ändringsförteckning

 1. Antagna vid årsmötet den 11 oktober 1990

 2. Reviderad efter årsmötet i oktober 1993

 3. Reviderad efter årsmötet i oktober 1995

 4. Reviderad efter årsmötet i oktober 1999

 5. Reviderad efter årsmötet i september 2001

 6. Reviderad vid föreningsmötet i mars 2003

 7. Reviderad vid årsmötet i februari 2006

 8. Reviderad vid årsmötet i februari 2008

 9. Version 6.1, reviderad 2010-02-28 vid årsmötet

 10. Version 6.2, reviderad 2016-02-28 vid årsmötet

 11. Version 6.3, reviderad 2018-02-25 vid årsmötet